TEMATICKÉ VĚTY

 

 

 

 

001

Nejen soukromá, ale i státní společnost musí odvádět daně.

Не только частное, но и государственное общество должно выплачивать налоги.

002

Peníze do začátku jim poskytla pojišťovna.

Деньги для начала дела им выдало страховое общество.

003

Reklamace po zkrachovalé firmě přejala jiná obchodní společnost.

Рекламации услуг погоревшей фирмы взяло на себя другое торговое общество.

004

Společnost s ručením omezeným ručí za své závazky jen do určité výše.

Компания с ограниченной ответственностью отвечает за свои обязательства только до определённой суммы.

005

Národní podnik se transformuje v akciovou společnost.

Национальное предприятие трансформируется в акционерное общество.

006

Vedení svazu spotřebitelů se rozhodlo rozšířit své služby.

Управление союза потребителей решило расширить свои услуги.

007

Škody po vichřici uhradí správa podniku.

Убытки нанесённые штормом возместит менеджмент предприятия.

008

Za bezvadný stav počítačů ručí výpočetní středisko.

За безупречное состояние компьютеров отвечает вычислительный центр.

009

Banka otevřela svou dvou stou pobočku.

Банк открыл свой двухсотый филиал.

010

Víkendový zájezd do Moldavské republiky nabízí kdejaká cestovní agentura.

Воскресную поездку в Республику Молдова предлагают разные турагенства.

011

Vědecko-výzkumný ústav vyvinul nový druh sériového napájení.

Научно-исследователький институт создал новый вид последовательного питания.

012

Projektová kancelář předala projekt konstrukční kanceláři.

Проектное бюро передало проект конструкторному бюро.

013

Ministerstvo zahraničního obchodu neručí za škody soukromých podniků.

Министерство внешней торговли не отвечает за убытки частных предприятий.

014

Půlroční stipendium v Rumunsku vám může zajistit odbor mezinárodních styků.

Полугодичную стипендию в Румынии для вас может обеспечить отдел международных связей.

015

Ty kalhoty si nech zkrátit a zúžit v krejčovství.

Пусть тебе укоротят и сузят эти штаны в ателье.

Тебе нужно укоротить и сузить эти штаны в ателье.

016

Opravny televizorů přicházejí o práci, protože lidé si raději kupují nový televizor.

В последнее время у телевизионных мастерских всё меньше работы, потому что люди всё чаще покупают новые телевизоры.

017

O sklizeň hroznového vína se stará družstvo rolníků.

Сборам урожая винограда занимается кооператив земледелцев.

018

Farma se zaměřuje na produkci dojnic.

Ферма специализируется на разведении  дойных коров.

019

Státní zastupitelství předalo žalobu k soudu.

Государственное представительство передало иск в суд.

020

Firma přijímá nové zaměstnance: stálé i externí dělníky a dělnice.

Фирма принимает новых работников: штатных и внештатных рабочих и работниц.

021

Můj zaměstnavatel shání pomocnici do domácnosti.

Мой работодатель ищет домработницу.

022

Tisková agentura průběžně informovala o výsledcích referenda v Podněsteří.

Агенство печати держало общественность в курсе предворительных результатов всенародного референдума в Приднестровии.

023

Malí i střední živnostníci se rádi okázale ukazují na veřejnosti.

Мелкие и средние предприниматели любят демонстративно показываться на людях.

024

Majitel podniku se svými společníky odletěl uzavřít nový obchod do Černivců.

Собственник предприятия со своими компаньонами = совладелцами, полетел заключать новую сделку в Черновцы.

025

Protože nebyl přítomen žádný jiný zástupce firmy, přijal delegaci dílovedoucí.

Так как никто из других представителей фирмы не присуствовал, делегацию принял начальник цеха.

026

Úředník požádal vedoucího oddělení o dva dny neplacené dovolené.

Служащий попросил у заведующего отделом два дня отпуска за свой счёт.

027

Z Vadima se stává schopný vědecký pracovník s velkou budoucností.

Вадим становиться способным научным сотрудником с большим будущим.

028

Zaměstnanec ministerstva odmítl převzít žádost o dotaci na výstavbu plynové přípojky.

Сотрудник министерства отказался принять заявление на дотацию на подключение к газопроводу.

029

Programátor a ekonom jsou dvě nejčastěji žádané profese na trhu práce.

Программист и инженер-экономист это две чаще всего требуемые професии на рынке труда.

030

Peníze personálního oddělení spravuje hospodář.

Деньгами отдела кадров ведает казначей.

031

Do provozu přišel dealer s nabídkou nových obráběcích strojů.

В цех пришёл дилер с предложением новых станков.

032

Známý bankéř z Užhorodu se domluvil na spolupráci s několika obchodníky a velkoobchodníky.

‡ Ve východních regionech Ukrajiny se domluvíš především rusky.

Известныйый банкир из Ужгорода договорился о сотрудничестве с несколькими бизнесменами и торговцами.

‡ В восточных регионах Украины объяснишься преимущественно по-русски.

033

Tento obchodník je známý i jako vynálezce.

Этот коммерсант известен и как изобретатель.

034

Část zaměstnanců pracuje v úkolu, část v hodinové mzdě.

Часть работников работает сдельно, часть на почасовой оплате.

035

V době mateřské dovolené pracovala doma.

Во время декретного отпуска она работала на дому.

036

Slušný příjem má jen díky tomu, že pracuje přesčas.

У него приличный доход только благодаря тому, что он работает сверхурочно.

037

Pracuje na vývoji nového léku.

Он работает над созданием нового лекарства.

038

Spolupracuje s několika médii.

Он сотрудничает с несколькими изданиями.

039

Zatímco byl ředitel na služební cestě, řídil podnik jeho zástupce.

Пока директор был в командировке, предприятием заведовал его заместитель.

040

K předčasným volbám vede naši zemi občanskodemokratická vláda.

До досрочных выборов нашей страной управляет гражданско-демократическое правительство.

041

Zástupce ředitele pro první stupeň výtečně řídí své kolegy.

Заместитель директора по первой ступени обучения отлично руководит своими колегами.

042

Údaje o zaměstnanosti pravidelně zveřejňuje ministerstvo práce.

Данные о занятости населения регулярно публикует министерство труда.

043

Na popularitě získává hledání práce na internetu.

Всё чаще пользуется популярностью поиск работы в Интернете.

044

Lidé, kteří neumějí pracovat na počítači, si dávají inzerát do novin.

Люди, неумеющие работать на компьютере, дают объявление в газету.

045

Před personálním oddělením se řadí zájemci o práci.

Перед отделом кадров выстраиваются кандидаты на работу.

046

Hned po propuštění z vězení se zaregistroval na úřadu práce.

Сразу после освобождении из тюрьмы он зарегистрировался на бирже труда.

047

Čekají ho poslední prázdniny, pak musí nastoupit do práce.

Это будут его последние каникулы, потом он должен выйти на работу.

048

Kvůli sporům na pracovišti musí odejít z práce.

Из-за споров на рабочем месте он должен уволиться с работы.

049

Byl donucen dát výpověď.

Он был вынужден уйти с работы.

050

Podat žádost o přijetí do mladého perspektivního týmu.

Подать заявление о зачисление в штат  молодого перспективного коллектива.

051

Než stačil podat žádost o rozvázání pracovního poměru, byl vyhozen na dlažbu.

Еще до того как он успел подать заявление об уходе с работы, его выгнали на улицу.

052

McDonald's přijímá do práce podle schopností.

Od každého podle schopností, každému podle potřeb.

Макдоналдс принимает на работу по способностям.

От каждого по способностям,

Каждому по потребностям.

053

Propustit z práce kvůli nedostatečnému vzdělání.

Уволить с работы из-за недостаточного образования.

054

V létě přijmou do pracovního poměru čerstvé absolventy škol.

Летом они зачислят в штат новых выпускников школ.

055

Mezinárodní společnost se chystá snížit stav na benderské pobočce.

Международное общество готовится сократить штат в бендерском филиале.

056

Náměstek ředitele je ve funkci už deset let.

Заместитель директора в должности уже десять лет.

057

Ministr financí jmenoval do funkce nové členy dozorčí rady.

Министр финансов назначил (на должность) новых членов совета директоров.

058

Vedoucí katedry požádal o uvolnění z funkce kvůli vysokému věku.

Заведующий кафедрой решил уйти с занимаемой должности по причине пожилого возвраста.

059

Bývalého ministra zemědělství přijali jako poradce pro rozvoj firmy.

Бывшего министра сельского хозяйства взяли консультантом по развитию фирмы.

060

Pracovní úřad nabízí poslední čtyři volná místa.

Биржа труда предлагает четыре последних вакантных места.

061

Kvůli milostným pletkám s nadřízeným ji převedli na jinou práci.

Из-за любовных интриг с начальником её перевели на другую работу.

062

Říká se, že je dobré po sedmi letech změnit práci.

Говорят, что каждые семь лет следует менять работу.

063

Nezaměstnaným pomáhá najít práci nová nezisková organizace.

Безработным помагает найти работу бездоходное общество.

064

Schopný a vzdělaný pracovník často naráží na laxnost svých kolegů.

Способный и образованный сотрудник часто встречается с равнодушием своих колег.

Способный и образованный сотрудник часто сталкивается с равнодушием своих колег.

065

Ve výpočetním středisku se pracuje na dvě směny.

В вычислительном центре работают в две смены.

066

Kdo si chce udržet svou životní úroveň, často vykonává několik prací zároveň.

Тот, кто хочет поддержать свой жизненный уровень, работает часто по совместительству.

067 

Zatímco socialismus narážel na nedostatek pracovních sil, kapitalismus řeší nezaměstnanost.

В то время как социализм сталкивался с нехваткой рабочей силы, капитализм борется с безработицей.

068

Zahálka je pro mladého člověka jed.

Безделье - это яд для молодого человека.

069

Workholik neví, co je dovolená.

Трудоголик не знает, что такое отпуск.

070

Duševně pracující hledají relaxaci u fyzické práce.

Умственно работающие люди находят отдых в физическом труде. 

071

Ve volném čase se věnuje společensky prospěšné práci.

В свободное время он занимается общественно-полезным трудом.

072

Protože několik let pracovala u pásu, začala si hledat tvůrčí práci.

Так как она несколько лет работала у конвейера, она начала искать себе творческий труд.

073 

Lépe placenou práci můžeme najít třeba v personální agentuře.

Выше оплачиваемую работу мы можем найти например в рекрутинговом агенстве.

074

Ve východní Evropě pokulhává produktivita práce.

В восточной Европе отстаёт производительность труда.

075

Celou pracovní dobu prolelkoval.

Всё рабочее время он бил баклуши.

076

Pracovní týden má zpravidla čtyřicet hodin.

Рабочая неделя обычно состоит из сорока часов.

077

Západoevropské podniky přesouvají svůj výrobní program na východ, protože je tam levnější pracovní síla.

Западноевропейские предприятия переводят свою производственную программу на восток, потому что там более дешёвая рабочая сила.

078

Dobrá sekretářka pracuje odpovědně, svědomitě a pečlivě.

Хорошая секретарша работает ответственно, добросовестно и тщательно.

079

Automechanik odvedl práci nedbale.

Автомеханик выполнил работу небрежно.

080

Přední odborník nepotřebuje při hledání práce protekci.

Black byl čistokrevný, i když bez papírů.

Jakou máš barvu? (v kartách)

Маститому специалисту не надо искать работу по знакомству.

Блэк был маститой собакой, несмотря на то, что у него не было документов.

Какая у тебя масть?

081

Míra nezaměstnanosti je jedním z nejčastěji sledovaných ukazatelů.

Мера безработицы - это один из чаще всего наблюдаемых показателей.

082

Nezaměstnaní si dávají žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Безработные подают заявление на пособия по безработице.

083

Protože je invalida první skupiny, dostává se do problémů při hledání práce.

Так как он инвалид первой групы, у него возникают проблемы с трудоустройством.

 084

U soukromých zaměstnavatelů se rozmáhá práce na černo.

У частных работодателей распространено нелегальное трудоустройство.

 

 

 

085

Teologická fakulta vyhlásila výběrové řízení na renovaci poslucháren.

Теологический факультет объявил тендер на ремонт аудиторий.

086 

Položte si učební pomůcky do školní lavice!

Положите свои учебные пособыя в школьные парты!

087

Pěstitelské práce vyučujeme jen na vlastním školním pozemku.

Занятия по растениеводству мы проводим только на собственном пришкольном участке.

088

Ministerstvo školství vypracovává učební osnovy pro všechny předměty.

Министерство образования разрабатывает учебные программы по всем предметам.

089

Školní rok se skládá ze svou školních pololetí.

Учебный год состоит из двух учебных полугодий.

090

Vědecká rada Akademie věd Ruské federace rozhodla o rozšíření oddělení rumunistiky.

Учёный совет Российской Академии Наук решил расширить отдел румынского языка.

091

Někteří vysokoškoláci se dostali na fakultu podvodem.

Некоторые вузовцы поступили на факультет по обману.

092

Do vědecké práce se zapojil i jeden z bakalářů.

В научную работу включился и один из бакалавров.

093

Úroveň dálkově studujících by měla odpovídat úrovni posluchačů denního studia.

Уровень заочников должен соответствовать уровню слушателей стационарного обучения.

094

Absolvent plánuje, že se dá zapsat do doktorského studia.

Выпускник планирует поступить в аспирантуру.

095

Odborný pracovník ve vědeckém ústavu by si rád zvýšil odbornost.

Младший научный сотрудник хочет повысить квалификацию.

096

Absolvoval vysokou školu báňskou a hutní po mnoha bezesných nocích.

Он окончил горную академию после многих бессоных ночей.

097

Naděžda je sice výborná samostatná vědecká pracovnice, ale měla by absolvovat kurzy šití a vaření.

Несмотря на то что Надежда отличный старший научный сотрудник, она должна пройти курсы шитья и кулинарного мастерства.

098

Nekvalifikovaný učitel dostal vyšší platovou třídu pod podmínkou, že si podá přihlášku do školy.

Неквалифицированный учитель получил высший разряд оклада при условии, что он подаст заявление о приёме в школу.

099

Pro přijetí na naši fakultu je nezbytné projít přijímacím řízením.

Для поступления на наш факультет необходимо пройти по конкурсу.

100

Dceřiná firma si vychovává odborníky na základě zkušeností mateřské firmy.

Дочерняя фирма выпускает специалистов по опыту материнской фирмы.

101

Někteří nezaměstnaní se rekvalifikují.

Некоторые безработные проходят переподготовку.

102

Rodiče odkládají potomky v předškolním věku do mateřské školy.

Родители отдают детей дошкольного возраста в детский сад.

103

Byl jsi dnes v družině?

Ты был сегодня на продлёнке?

104 

Soukromé vysoké školy vybírají školné.

Частные вузы взымают плату за учёбу.

105

Placené studium ne vždy je kvalitnější.

Платное обучение не всегда качественнее бесплатноного.

106 

Lékař potřebuje celoživotní studium.

Медику требуется образование в течение всей жизни.

107

Na vysoké škole chemicko-technologické je předepsáno mnoho hodin laboratorních prací.

В химико-технологическом институте в программу включено много уроков лабораторных занятий.

108

Student vykonal maturitní zkoušku vedle povinných předmětů i z nepovinné latiny.

Студент сдал экзамен на аттестат зрелости не только по обязательным предметам но и по факультативному латинскому.

109

Vítěz matematické olympiády požádal o prominutí přijímací zkoušky.

Победитель математической олимпиады подал заявление об освобождении от вступительных экзаменов.

110

Na střední ekonomické škole lze složit státní zkoušku z psaní na stroji.

На средней экономической школе можно сдать государственный экзамен по машинописи.

111

Výuka na odborném učilišti končí závěrečnou zkouškou.

Обучение в ремесленном училище заканчивается выпускным экзаменом.

112

Při nástupu do zaměstnání vyžadují vysvědčení o absolvování střední školy.

При поступлении на работу требуется свидетельство об одинадцатилетнем образовании.

113

Za zápočet dostanete tři kreditní body, za zkoušku šest.

За зачёт вы получите три кредита, за экзамен шесть.

114

Spolu s indexem odevzdávejte i zápisový list.

Вместе с зачётной книжкой отдайте и регистрационную карту.

115

Zkoušku z elektronové spektroskopie si musím zopakovat po prázdninách.

Экзамен по электронной спектроскопии я должен пересдать после каникул.

116

U zkoušky z makromolekulární chemie proletěl už třikrát.

На экзамене по макромолекуларной химии он провалился уже три раза.

117

Jeden z letošních doktorandů hned byl na stáži ve Spolkové republice.

Один из аспирантов этого года сразу же побывал на стажировке в ФРГ.

118

Prvorozený syn se učí výborně, zato jeho bratr prochází díky úplatkům.

Первородный сын учится на отлично, а вот его брат сдаёт екзамены благодаря взяткам.

119

Nesnáším se učit báseň zpaměti.

Я ненавижу учить стихи наизусть.

120

Každé slovíčko je třeba se naučit třikrát a třikrát ho zapomenout.

Каждое слово нужно выучить три раза и три раза его забыть.

121 

Ředitel poděkoval odcházejícímu pracovníku za léta strávená ve firmě.

Директор поблагадарил уходяшего из фирмы работника за проработанные годы.

122

Druhého ledna si musím vzpomenout na jeho narozeniny.

Второго января я должен вспомить о его дне рождения.

123 

Česká republika se připravuje na přijetí eura.

Чешская республика готовится к принятию евра.

124

Filip Kirkorov se oženil s Allou Pugačovovou, ale teď už jsou rozvedení.

Филипп Киркоров женился на Алле Пугачёве, но сейчас они уже разведены.

125

Dcera se stará o svou nemohoucí matku.

Дочь заботится о своей беспомощной матери.

126

Propuštěný ředitel se zajímá o post náměstka konkurenční firmy.

Уволенный директор интересуется должностью заместителя директора конкурентной фирмы.

127

Důchodce přišel o svého nejlepšího přítele, pošel na psí mor.

Пенсионер лишился своего лучшего друга, он сдох от собачьей чумы.

128

Prezidentu Putinovi blahopřáli ke znovuzvolení kolegové z celé Evropy.

Президента Путина поздравили с переизбранием коллеги из целой Европы.

129

Ta Ruska ze třetího patra používá celý život velmi charakteristický parfém.

Та русская женщина с третьего этажа всю жизнь пользуется очень специфичными духами.

130

Na tohoto vědce si pamatuju z kongresu ve Vídni.

Этого учёного я помню по конгрессу в Вене.

131

Těžce nemocný si dlouho zvykal na nový lék, potom ale stejně zemřel.

Тяжёло больной долго привыкал к новому лекарству, но потом он всё-таки умер.

132

Premiér pochybuje o loajalitě jednoho ze svých poradců.

Премьер-министр сомневается в лояльности одного из своих консультантов.

133

Evropská unie vytýká Bulharsku nedostatečný boj s korupcí.

Евросоюз упрекает Болгарию в недостаточной борьбе с взяточничеством.

 

Dvacátého druhého dubna jsem zapomněl na jeho svátek a hned byl oheň na střeše.

Двацать второго апреля я забыл о его именинах а сразу был

 

 

 

 

V tom jsem dobrý.

Это мой конёк.

 

Koníček se může stát opravdovou vášní.

Хобби может стать настоящей страстью.

 

Zatímco někdo se věnuje ručním pracím, druhý se pouští do umělecké tvorby.

В то время как некоторые занимаются рукоделием, другие отдаются художественному творчеству.

 

Sochařství se lze věnovat i amatérsky.

Лепкой может заниматься и любитель.

 

Sběratelství známek a samolepek podlehlo snad každé dítě.

Коллекционированием марок и наклеек занимался почти каждый ребёнок.

 

Pěstování květin může pěkně lézt do peněz.

Разведение цветов может обойтись в копеечку.

 

Cestovní kanceláře nabízejí zájezdy s rybařením.

Турагенства предлагают поездки с рыбной ловлей.

 

Myslivost je mu koníčkem, i povoláním.

Охота для него хобби и профессия.

 

Turistika u nás už není tak populární jako za první republiky.

Туризм у нас уже не пользуется такой популярностю как в межвоенное время.

 

Někteří lidé dokážou strávit u stolních her celé hodiny.

Некоторые люди могут провести часы у настольных игр.

 

Šachy neumím, ale dámu bych zvládnul.

Я не играю в шахматы, но игру в шашки я бы одолел.

 

Zametač chodí hrát karty do hospody.

Дворник ходит играть в карты в кабак.

 

U nás hrají divadlo ochotníci.

У нас в театре играют артисты-любители.

 

Jsem v rozpacích.

Я в растерянности.

 

Milovníci hudby nelitují vydat velké sumy za nové nahrávky.

Любители музыки не жалеют потратить большие суммы за новые записи.

 

Tanečník si zranil lýtkový sval.

Танцор поранил мускул икры.

 

Je to jen fotograf-amatér, ale může se pochlubit krásnými snímky.

Он всего лишь фотограф-любитель, но  может похвастаться красивыми снимками.

 

Modelář se pustil do nového modelu hradu.

Конструктор-моделист взялся за новую модель крепости.

 

Zájmového recitátora zastřelil nespokojený posluchač.

Чтеца по интересам застрелил неудовлетворённый слушатель.

 

Zahrádkáři vědí, co je to těžká práce.

Садоводы знают, что такое тяжёлая работа.

 

O rybářích se říká, že jsou to tiší blázni.

О рыболовах говорят, что они тихие безумцы.

 

Včelař se nesmí bát žihadla.

Пчеловоду нельзя бояться жала.

 

Horolezeckou stěnu vybudovali sami sportovci.

Альпинистскую стену построили сами спортсмены.

 

Souboj šachisty s počítačem nedopadl dobře pro lidstvo.

Дуель шахматиста с компютером закончился не в пользу человечества.

 

Babička rozsedla ovládač k televizi.

Бабушка села и раздавила телевизионный пульт.

 

 

 

 

Myslivec si staví posed.

Охотник строит для себя

 

Kvalitní posilovna nabízí soustavu strojů k procvičení celého těla.

 

 

Oblíbenou formou relaxace může být návštěva baletního studia.

 

 

Pěvecký kroužek nacvičil pásmo vánočních koled.

 

 

Taneční kroužek vystoupil na přehlídce tanečních souborů z celé republiky.

 

 

Divadelní a výtvarný kroužek patří v domě dětí k nejoblíbenějším.

 

 

Sportovní oddíly pravidelně odjíždějí na soustředění.

 

 

Spolek zahrádkářů musí opustit jednu ze svých kolonií.

 

 

Nejedno dítě chodí do základní umělecké školy.

 

 

Svaz myslivců pořádá jeden z nejoblíbenějších plesů sezóny.

 

 

Babička plete vždy u televize.

 

 

Kolega z internetové redakce odjel rybařit do Norska.

 

 

Moldavské Autoradio pořádá První národní soutěž mladých interpretů ve zpěvu.

 

 

Před koncem roku firmy organizují večírky pro své zaměstnance.

 

 

Pro luštění křížovek je třeba znát řadu dávno nepoužívaných slov.

 

 

Jezdit na kolečkových bruslích se dá v Praze třeba ve Stromovce nebo na nábřeží.

 

 

I intelektuálně vyspělí lidé můžou mít rádi telenovely.

 

 

zajímat se čím

 

 

Nová kniha Michala Viewegha jí vždy udělá radost.

 

 

Před squashem dává přednost ricochetu.

 

 

Pestrý osobní život je nejlepší prevence proti závislosti na drogách.