VĚTY ZE ZPRÁV

 

 

 

 

001

Ztráty Podněsteří představují 46 procent objemu průmyslové výroby, ve srovnání s loňským rokem.

Приднестровье потеряло 46 процентов объемов промышленного производства, в сравнении с аналогичным уровнем прошлого года.

002

Ve finančním vyjádření to představuje 230 milionů dolarů.

В денежном выражении это составляет 230 миллионов долларов.

003

Podle údajů k 5. září 2006, celkem ztráty podněsterské ekonomiky dosáhly více něž 300 milionů dolarů.

по данным на 5 сентября 2006 года, всего потери приднестровской экономики составили более 300 миллионов долларов.

004

Úřady vyzývají občany, aby se zřekli automobilové dopravy, aby se snížila míra znečištění vzduchu výfukovými plyny.

Власти призывают граждан отказаться от автотранспорта, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха выхлопными газами.

005

Množství automobilů v Kišiněvě neustále roste a činí už skoro 300 tisíc.

Количество автомобилей в Кишиневе неуклонно растет и составило уже почти 300 тысяч.

006

Zvýšení daňové zátěže umožní dodatečně odvést do penzijního fondu kolem 150 milionů rublů.

повышение налоговой нагрузки позволит направить в Пенсионный фонд дополнительно около 105 млн. рублей.

007

Občané, kteří se starají o děti ve věku do 18 let, dostanou možnost neplatit daň z příjmu z vyšších příjmů.

Граждане, имеющие на иждивении детей в возрасте до 18 лет, получат возможность не платить подоходный налог с более высоких доходов.

008

Standardní odpočet na dítě se zvýší z 10 na 15 procent minimální mzdy.

Стандартный вычет на ребенка увеличится с 10 до 15 процентов минимальной заработной платы.

009

A tak se rodiči nebude ukládat daň na příjem do 530 rublů.

Следовательно, налогом не будет облагаться доход родителя до 530 рублей.

010

Na prezidenta bude kandidovat známý podněsterský opozičník.

В президенты будет баллотироваться известный приднестровский оппозиционер.

011

K získání registrace kandidát musí předložit balík dokladů, které potvrzují jeho totožnost, občanství Podněsteří a trvalé bydliště na území PMR.

для получения регистрации кандидату необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих его личность, наличие гражданства Приднестровья и прописки на территории ПМР.

012

Hroznové víno je sklizeno ze 7 procent plochy výsadby.

Виноград убран всего с 7 процентов площади насаждений.

013

Říká se to v prohlášení dolní komory ruského parlamentu.

Об этом говорится в заявлении нижней палаты российского парламента.

014

Podněsterský plebiscit se konal v atmosféře politického tlaku.

приднестровский плебисцит прошёл в атмосфере политического давления.

015

Nový vrt v Podněsteří se stane zdrojem minerální vody vysoké kvality.

Новая скважина в Приднестровии станет источником минеральной воды высокого качества.

016

Voda ve všech ukazatelích vyhovuje normě.

Вода по всем показателям соответствует требованиям норм.

017

V každé láhvi se uchová shodné množství minerálních látek.

в любой бутылке содержится одинаковое количество минеральных веществ.

018

Podněsterská národní banka dává do oběhu novou pamětní minci.

Приднестровский республиканский банк вводит в обращение новую памятную монету.

019

Mince v hodnotě sto rublů je zhotovena ze stříbra.

Монета достоинством 100 рублей изготовлена из серебра.

020 

Fórum se bude konat v rámci opatření na podporu Moldavanů žijících za hranicemi republiky.

Форум пройдёт в рамках программы мероприятий по поддержке молдаван, проживающих за пределами республики.

021

V Moldavsku bude zaveden automatizovaný systém, který občanům umožní hlasovat v jakémkoli místě světa, za použití digitálního podpisu.

в Молдове будет внедрена автоматизированная система, которая позволит гражданам проголосовать в любой точке мира, используя цифровую подпись.

022

Průměrná délka života v Moldavské republice představuje šedesát sedm celých, devět desetin roku.

Средняя продолжительность жизни в Республике Молдова составляет 67,9 года.

023

Díky hlubokému uložení nemají na složení vody vliv ani jarní povodně, ani letní sucha.

благодаря глубокому залеганию на состав воды не влияют ни весенние паводки, ни летние засухи.

024

Ve městě i okrese je poptávka po odbornících.

в городе и районе отмечается спрос на специалистов.

025

Učeň dostává plat za svoji práci a pracovník podniku doplatek za patronát.

ученик получает зарплату за свой труд, а работник предприятия – доплату за шефство.

026

Klienty Střediska zaměstnanosti jsou mladí lidé do 30 let.

клиентами Центра занятости являются молодые люди до 30 лет.

027

Moldavsko dostane půjčku 14 milionů dolarů na rozvoj podnikání v zemědělských oblastech.

Молдова получит в кредит 14 млн. долларов для развития предпринимательства в сельской местности.

028

s odkazem na moldavská média

со ссылкой на молдавские СМИ

029

Půjčka bude poskytnuta na čtyřicet let s ročním úrokem žádná celá, sedmdesát pět setin procenta s odkladem plateb na deset let.

Кредит будет предоставлен сроком на 40 лет под ноль целых семьдесят пять сотых процентов годовых с отсрочкой платежа на 10 лет.

030

Projekt nepočítá jen s poskytováním zvýhodněných úvěrů, ale i s poskytnutím technické podpory, poradenství a krizového managementu.

проект предусматривает не только выдачу льготных кредитов, но и оказание технической помощи, консалтинг и кризисный менеджмент.

031

V Rybnici zadrželi bytaře.

В Рыбнице задержали домушника.

032

Ve skladech zůstává dvacet jedna tisíc tun munice.

на складах остается 21 тысяча тонн боеприпасов.

033

Ve zdravotnických zařízeních Podněsteří pociťují palčivý nedostatek vybavení k diagnostikování onkologických pacientů.

В медицинских учреждениях Приднестровья ощущается острая нехватка оборудования для диагностирования онкологических больных.

034

K odhalení onkologických chorob dochází až ve třetím až čtvrtém stádiu, kdy už léčba nevede k pozitivním výsledkům.

выявление онкологических заболеваний происходит лишь на третьей-четвёртой стадии, когда лечение часто уже не даёт положительных результатов.

035

Majitelé domů budou platit daň z nemovitosti podle její tržní hodnoty.

Владельцы домов будут платить налог на недвижимость в соответствии с ее рыночной стоимостью.

036

Majitelé tedy budou platit desetkrát víc než dosud.

Таким образом, владельцы будут платить в десять раз больше, чем до сих пор.

037

Nikdy nedopustíme energetické vydírání Moldavska.

Мы никогда не допустим энергетического шантажа Молдовы.