7 февраля 2005

 

именительный падеж

1. pád

родительный

2. pád

дательный

3. pád

винительный

4. pád

предложный

6. pád

творительный

7. pád

существительное

podstatné jméno

прилагательное

přídavné jméno

местоимение

zájmeno

числительное

číslovka

глагол

sloveso

наречие

příslovce

предлог

předložka

союз

spojka

частица

částice

междометие

citoslovce

совершенный вид

dokonavý vid

несовершенный вид

nedokonavý vid

1 год, стул

1 rok, stůl

2, 3, 4 года, стула

2, 3, 4 roky, stoly

5... + несколько... лет, стулев

5... + několik... let, stolů

священник

kněz

племянник

synovec

в 1983 (... третьем) году

v roce 1983

в январе 1983 (... третьего) года

v lednu roku 1983

2 января 1983 (... третьего) года

2. ledna roku 1983

много друзей ‡ многие из них, многие музеи

mnoho přátel ‡ mnozí z nich, mnohá muzea

несколько рассказов ‡ некоторые мне понравились

několik povídek ‡ některé z nich se mi líbily

Кем вы работаете? Я работаю учителем.

Co děláte? Dělám učitele?

на пятом курсе = в пятом классе + в колледже = в техникуме + на курсах + в институте + в университете на факультете

v páté třídě + na střední škole + v kurzech + v institutu + na univerzitě na fakultě

средне

průměrně

охотно

rád, ochotně

учить + выучить урок + 4. PÁD

učit se, naučit se na hodinu

изучать + изучить математику, природу + 4. PÁD

studovat + vystupovat matematiku, přírodu

учиться + научиться читать/чтению + INFINITIV/7. PÁD

učit se + naučit se číst

учить + научить кого чему

učit, vyučovat + naučit koho co

обучать + обучить кого чему

učit, vyučovat + naučit koho co

 

 

9 февраля 2005

 

пролететь на экзамене

proletět u zkoušky

проехать через парк + переехать кого-то

projet parkem + přejet koho

придумать + приукрасить + приобретать

vymyslet + přikrášlit + získat (s nějakým výsledkem)

переползти

přelézt

перекрасить

přemalovat, přebarvit

нора

nora

создать

vytvořit

Родина = отечество

vlast

кадр (на фотоплёнке)

snímek (na kinofilmu)

слишком

příliš

получить по мягкому месту

dostat na zadek

новый метод

nová metoda

надземный

nadzemní

торжественный

slavnostní

ехать: в театр ‡ из театра

на концерт, выставку ‡ с концерта

от чего ‡ до чего

jet: do divadla ‡ z divadla

na koncert, výstavu ‡ z výstavy

z/od čeho ‡ do čeho

Мне требуется, нужно, необходимо минут тридцать, кде-то, приблизительно, почти тридцать минут, около тридцати минут.

Potřebuji asi třicet minut.

возле станции

vedle stanice

по этом учебнику

podle téhle učebnice

пересесть - пересаживать

přesednout - přesedat

Мы пользуемся городским транспортом.

Používáme městskou dopravu.

везти машину

řídit auto

комфортабельный

komfortní

Здесь такси не остановиться.

Tady taxi nestaví.

предъявить билет

předložit jízdenku

оплачивать

hradit, platit

штрафовать

pokutovat

Почему вы предпочитаете ездить на метро?

Proč dáváte přednost metru?

месячный проездной билет

měsíční jízdenka

пробки

zácpy

засвистеть

zapískat

тоннель, по которому ездят поезда

tunel, kterým jezdí vlaky

законодарное учреждение

zákonodárná instituce

утверждить

schválit

рассматривать законопроекты

projednávat návrhy, předlohy zákonů

распустить

rozpustit

требовать

žádat

в значительной степени

podstatnou měrou

действительно

opravdu, skutečně

 

 

14 февраля 2005

 

провести свой отдых

prožít svou dovolenou

задумал посетить

chystal se navštívit

предложить

navrhnout

в конце второй мировой войны

na konci druhé světové války

исполнилось 60 лет

uplynulo 60 let

несмотря на это

bez ohledu na to, přesto

узнаёт ‡ узнает

zjišťuje ‡ zjistí

воспитание детей

výchova dětí

через несколько сотен метров

za několik stovek metrů

уезжает каждые два часа

jezdí každé dvě hodiny

Поездка длится два с половиной часа.

Cesta trvá dvě a půl hodiny.

однако

přesto

по тротуару

po chodníku

В сквере можно посидеть на скамейке.

V parčíku lze posedět na lavičce.

Пользуетесь городским транспортом.

Používáte městskou dopravu.

мэр Праги

primátor Prahy

скоро ‡ быстро

brzy ‡ rychle

в пьяном виде

opilý

пробки

pojistky

водительские права

řidičský průkaz

плыть на коробле

plout na lodi

галерея

galerie

выставочный зал, павильон

výstavní sál, pavilon

Мне кажется...

Zdá se mi..., podle mého...

живопись

malba, malířství

церковь, церкви

církev, kostel

шедевр [šedévr]

mistrovské dílo

скульптура

socha, sochařství

частная собственность

osobní vlastnictví

 

 

21 февраля 2005

 

Сейчас я не побегу.

Teď nepoběžím.

Сегодня я везу пассажиров, но обычно я вожу грузы.

Dnes vezu cestující, ale obvykle vozím náklad.

Я хотел бы выпить.

Chtěl bych se napít.

Я хотел бы пойти в театр.

Chtěl bych jít do divadla.

еженедельно

každý týden

доносить на кого

udávat koho, donášet na koho

доносчик

udavač

Доносчику первый кнут.

Udavači první bič.

бегать + подбегать

běhat + popoběhnout

избегать ошибки 

vyvarovat se chyb

съехаться, съедутся ‡ съезжаться ‡ съездить, съезжу

sjet se ‡ sjíždět se ‡ zajet si

Как вы съездил, слетал в Москву?

Jak jste se měl v Moskvě?

переехать, -еду

přestěhovat se

съехать с квартиры

odstěhovat se z bytu

Он слетел с крыши.

Upadl.

сбежать с уроков

jít za školu

слезть с подоконника

slézt z parapetu

вылезть из пещеры

vylézt z jeskyně

сойти с дистанции

odstoupit ze závodu

сползать со стула

sesouvat se ze židle

Он использовал меня в своих целях.

Využil mě ve svých cílech.

сойти с ума

zbláznit se

таскать ‡ таскаться

táhnout, vláčet, krást ‡ courat se

сойти - сходим!

vystoupit - vystupme!

вывезти на дачу

odvézt na chatu

угнать машину

ukrást auto

угонщик

zloděj aut

гонщик(-автомобилист)

(automobilový) závodník

гнать, гоню, гонит

hnát

блюдечко с молоком

mistička s mlékem

обстановка

prostředí

на лестницу

na schody

из-под навеса

zpod přístřeší

Иди в баню!

Jdi do háje!

отмечать

konstatovat, poznamenat

типовой

typizovaný

 

 

23 февраля 2005

 

разойтись по углам

rozejít se do rohů

разбегаться + разбежаться (Дети разбились окно и разбегались.)

rozběhnout se + rozbíhat se (Děti rozbily okno a rozutekly se.)

разводить мосты

otevřít mosty

разъезжаться

rozjíždět se

разноситься (Эти вести разнеслись по целому миру.)

roznést se (Tyhle zvěsti se roznesly po celém světě.)

завоз ‡ вывоз

dovoz, dodávka ‡ vývoz

заводить машину

startovat auto

заводить человека

dostávat člověka

обводить

zakroužkovávat, zavést elektřinu

обвести вокруг пальца = обмануть

omotat kolem prstu = ošidit, obelstít

обнести (забором, стеной)

obehnat (oplotit, obezdít)

Хозяйка обнесла гостей.

Hospodyně obsloužila hosty.

изношенный костюм

obnošený oblek

Корабли ходят.

Lodě jedou.

заплыть за мыс, горизонт, буйки (буёк)

zaplout za mys, horizont, bojky

переплыть, -плыву + переплывать

přeplavat + přeplavávat

ставить рекорд

udělat rekord

заплыв, забег, заезд на время

plavání, běh, jízda na čas,

придвигать

posunout

попрощаться

rozloučit se

Мы втащили телевизор в комнату.

Přitáhli jsme televizor do pokoje.

прийти в себя ‡ выйти из себя

probrat se, přijít k sobě ‡ rozčílit se

приводить пример

dávat příklad

приступить к работе

dát, pustit se do práce

ввести в курс

informovat

двухсерийный фильм

dvoudílný film

Это оставило меня равнодушным.

Nechalo mě to lhostejným.

нарушить правила дорожного движения

porušit pravidla silničního provozu

Здесь большое движение.

Tady je velký provoz.

Здесь запрещено переходить.

Zde je zakázáno přecházet.

Сойдите с трамвая!

Vystupte z tramvaje!

можно идти ‡ нельзя идти

možno/lze jít ‡ nelze jít

семафор ‡ светофор

návěstidlo ‡ semafor

в противоположном направлении

v opačném směru

указатель

informační tabule

баллон

balón

железнодорожный переезд

železniční přejezd

во-первых

za prvé

закомпостировать

označit (jízdenku)

Гоголевские пьесы

Gogolovy divadelní hry

остроумный

vtipný

депрессивный

depresivní

трагический = трагичный

tragický

Лермонтов - Гоголь: Кавказский пленник

Lermontov - Gogol: Kavkazský zajatec

стиль модерн = модернизм [der]

secese

покончить с собой, жизнь самоубийством

spáchat sebevraždu

грустный фильм

smutný film

 

 

28 февраля 2005

 

Русские не пьют, они отмечают, праздяуют.

Rusové nepijou, oni slaví.

за именниника!

na oslavence!

Без тоста Русские не пют.

Bez přípitku Rusové nepijou.

Мой друг мне прислал письмо. Он послал его неделю назад.

Můj přítel mi poslal dopis. Poslal ho před týdnem.

гамма

stupnice

У меня есть свободное время, дочь, брат...

Mám volný čas, dceru, bratra...

Мы пошли осматривать...

Šli jsme si prohlédnout...

теннис [ténis]

tenis

знаки дорожного движения

značky silničního provozu

щекотливая ситуация

choulostivá situace

предупреждать

 

(за)тормозить

(za)brzdit

учный) тормоз

(ruční) brzda

уменьшить ‡ увеличить = набрать скорость

zpomalit ‡ zrychlit

перерывно

přerušovaně

Её занесло.

Udělalo hodiny (auto).

пересекать границу, дорогу

překračovat hranici, silnici

зебра

zebra

имняя) резина

(zimní) pneumatika

выехать наверх

vyjet nahoru

багаж

kufr (auta)

штраф

pokuta

безопасно

bezpečně

обгонять машину

předjet auto

развернуться

obrátit se

етское) учреждение

(dětské) zařízení, instituce

большая вероятность

velká pravděpodobnost

позор

ostuda

на море - с море

k moři - od moře

на Кавказ - с Кавказа

na Kavkaz - z Kavkazu

Ница

Nice

ездить редко

jezdit zřídka

Скажите, пожалуйста!

Řekněte, prosím!

таксист

taxikář

большая скидка

velká sleva

 

 

02 марта 2005

 

гнать

1. hnát, 2. odhánět

Вы почему гоняетесь здесь?

Proč se tu honíte?

гонять на велосипеде

rychle jezdit na kole

загонять ребёнка домой

zahnat dítě domů

вгонять

vehnat

выгнать посетителя

vyhnat návštěvníka

пригнать скот - коровки, овечки

přihnat skot - kravky, ovečky

угнать машину (угон, угонщик ‡ гонщик)

ukrást auto (únos, zloděj aut ‡ závodník)

догнать

dohnat

подогнать машину

popojet autem

подогнать платье = сделать по фигуре (разширить ‡ сузить)

upravit šaty (rozšířit ‡ zúžit)

подогнать ответ

upravit, přizpůsobit odpověď

отогнать мух

odehnat mouchy

согнать скот в одну групу

nahnat skot do jedné skupiny

согнать кота из стула

odehnat kocoura ze židle

разогнать демонстрацию

rozehnat demonstraci

перегнать машину из Праги в Москву

převézt auto z Prahy do Moskvy

перегнать люди

přehnat lidi (v koncentráku)

перегнать водку

destilovat vodku

прогнать

někoho vyhodit (hrubě)

Прогоним ещё раз.

Projdeme si to ještě jednou.

обогнать машину

předjet auto

приувеличить

přehnat

Машина разворачивается.

Auto se obrací.

ездить на жёлтый

jezdit na oranžovou

туристкий автобус ‡ туристическое агенство

turistický autobus ‡ turistická kancelář

мотоцикл с коляской

motocykl s vozíkem

запарковаться

zaparkovat

У меня есть дом.

Mám dům.

У меня большой дом.

Mám velký dům.

У меня нет дома.

Nemám dům.

У меня не большой дом.

Nemám velký dům.

Я бегу.

Běžím

пугающий

strašidelný

или - или

buď - nebo

Я соглашаюсь с тобой.

Souhlasím s tebou.

Я согласен с вами.

Souhlasím s vámi.

Ты прав.

Máš pravdu.

Мне тоже так кажется.

To se mi zdá taky tak.

Я согласен с вашим мнением.

Souhlasím s vaším názorem.

Я поддерживаю вашу точку зрения. = Я того же мнения.

Sdílím váš názor.

Я уважаю вашу точку зрения, ваше мнение.

Respektuji váš názor.

Вы не правы.

Nemáte pravdu.

Я думаю иначе. = Я другого мнения. = У меня другое мнение.

Mám jiný názor.

Я не могу с вами согласиться.

Nemůžu s vámi souhlasit.

Вы нас вчера пригласили.

Včera jste nás pozvala.

Вам надо выходить, выйти.

Musíte vystoupit.

 

 

07 марта 2005

 

роликовые коньки

kolečkové brusle

шёл, выпал град

padaly kroupy

Я не всегда что-нибудь покупаю.

Nemusím vždycky něco koupit.

кислота

kyselina

Я болела. Я плохо себе чуствовала. Я заболеваю. Мне не хорошо.

Byla jsem nemocná. Necítila jsem se dobře. Něco na mne leze. Je mi špatně.

Это безсмысленно.

To nemá smysl.

ботанический сад

botanická zahrada

Я выучил что-нибудь.

Aspoň něco jsem se naučil. (neg.)

юморист

humorista

проводить время

strávit čas

проважать бабушку на вокзал

doprovodit babičku na nádraží

провёл по лбу

 

притащить документы

dotáhnout dokumenty

щель

skulina, spára

отядываться

ohlížet se

Год пролетал за годом.

Roky odplynuly.

удаться

povést se, uspět

подвести

shrnout

Проходите, зайдите в комнату!

Jděte do pokoje?

пролезть

prolézt

За/проедте во двор!

Zajeďte do dvora!

ввести в курс дела

zasvětit do věci

Проходите к столу!

Projděte ke stolu!

проходите в центр/средину трамвая!

Projděte doprostřed tramvaje!

подготовить к школе

učit se do školy

сезнательно

 

произносить, говорить речь

pronést projev

письмо

psaní (předmět ve škole)

Святое писание = библия

Písmo svaté = bible

лестничная площадка, лестничный пролёт

schodiště a chodba (společná v domě)

коридор

chodba (dlouhá v bytě)

вестибюл

vestibul

аббревиатура

zkratka

с первого по десятый класс

od první do desáté třídy

с шести по семнадцать лет

od šesti do sedmnácti let

 

 

10 марта 2005

 

надеяться

doufat

испугаться

polekat se, dostat strach

росполагать (средствами)

disponovat (prostředky)

росполагаться

zabydlet se, usadit se

становиться грубым, горьким, взрослым

zhrubnout, zhořknout, dospět

являться автором

být autorem

поздно явиться на урок, не явиться в суд

přijít pozdě na hodinu, nedostavit se k soudu

лицо

osoba

ссориться

hádat se

помериться

usmířit se

обшаться

komunikovat

напроситься

pozvat se

попрощаться

rozloučit se

измениться

změnit se

изменить

být nevětrný

волноваться

znepokojovat

Меня это не волнует.

Mně je to jedno. Mně to nezajímá.

Женщина мне волнует = увлекает.

Žena mě přitahuje

полтора часа

hodina a půl

с пяти до половины шестого

od pěti do půl šesté

зачёт по...

zápočet z...

классное собрание

třídní schůzka

учебник по истории

učebnice dějepisu

сотрудничать

spolupracovat